Поддержите пожалуйста проект! Кликните на баннеры!!!!

Samoe dlinnoe slovo v mire

Samoe dlinnoe slovo v mire
Mi privikli, chto nash yazik tselikom sostoit iz dostatochno korotkih slov, dlina kotorih redko previshaet 10 simvolov. V etom plane esche legche anglichanam — u nih mnogie slova sostoyat vsego lish iz dvuh-treh znakov. Tem ne menee, v mire suschestvuet slovo, kotoroe sostoit aj iz 1872 simvolov — imenno on yavlyaetsya samim dlinnim v mire! Itak, sobstvenno, vot ono: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyl leucyllysylglutamylarginyllysyglutamylgycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthre onylleucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylasp artylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylis oleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylgl utaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreony lprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginyl glutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyros ylalanlylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylsrylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyla lanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvaly lthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylleucyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprol ylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyl isoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylas paraginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine Tut voznikaet sootvetstvuyuschii vopros — chto oboznachaet vsya eta pisanina? Esli verit Vikipedii, to eto belok titin (konnektin), kotorii igraet ochen vajnoe znachenie v protsesse sokrascheniya poperechno-polosatih mishts. On sostoit srazu iz 34350 aminokislot, v rezultate chego obrazuetsya takoe dlinnoe nazvanie. Himicheskoe nazvanie soedineniya — C1289H2051N343O375S8. A vot kak ono zvuchit v perevode na russkii yazik: Metanolglutaminillarginiltirosilglamilserilleusilfenilalaninilglutaminil leutsillizilglutamilarginilliziglutamilglitsilalanilfenilalanilvaliprolifenil alanilvaliltreonilleutsilglitsilaspartilproliglitsillizolleutsilglutamilglutaminil serilleutsillizilizolizoletsilaspartiltreonilleutsilizolleutsilglutamilalanilglitsin alanilaspartilalanilleutsilglutamilleutsilglitsilizoleutsilprolifenilalanilseril aspartilprolileutsilalanilaspartilglitsilprolitreonilizoleutsilglutaminil asparaginilalaniltreonilleutsilarginilalanilfenilalanilalanilalanilglitsilvalil treonilprolilalanilglutaminiltsisteinfenilalanilglutamilmetionilleutsilalanil leutsilizoleutsilarginilglutaminillizilsilhistidilproliltreonilizoleutsil proliizoleutsilglitsilleutsilleutsilmetioniltirozilalanilasparaginilleutsilvalil fenilalanilasparaginillizilglitsilizoleutsilaspartilglutamil fenilalaniltirozilalanilglutaminiltsisteinilglutaminilserilalanilprolil fenilalanilarginilglutaminilalanilalanilleutsilarginilhistidilasparaginilvali lalanil prolilizoleitsilfenilalanilizoleitsiltsisteinilprolilprolilaspartilalanilaspartil aspartilfspartilleitsilleitsilarginilglutaminilizoleitsilalanilseriltirosilglitsil arginil glitsiltirosiltreoniltirosilleitsilleitsilserilarginilalanilglitsilvaliltreonil glitsilalanilglutamilasparaginilarginilalanilalanilleitsilleitsillizilglutamil tirozil asparaginilalanilprolilprolilleitsilglutaminilglitsilfenilalanilglitsilizoleitsil serilalanilproliaspartilglutaminilvalillizilalanilizoleitsilaspartilalanilglits ilalanil alanilglitsilalanilizoleitsilserilglitsilserilalanilizoleitsilvalillizilizoleitsil izoleitsil glutamilglutaminilhistidilasparaginilizoleitsilglutamilprollglutamillizil metionil leitsilalanilalanilleitsillizillizilvalilfenilalanilvalilfenilalanilvalilglutam inil prolilmetionillizilalanilitreonillarginilserin I vse eto — odno slovo! (Probeli postavleni dlya udobstva vospriyatiya)
Персональные URL: http://topone.in/en/content/1/1/833/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.html
Статья: Samoe dlinnoe slovo v mire    star3.5
3.5 из 5      1041 оценок пользователей
Recently Viewed

Samaya krasivaya devochka 21 veka

Samaya krasivaya devochka 21 veka

Samie dlinnie ushi

Samie dlinnie ushi

Samaya malenkaya strana v mire

Samaya malenkaya strana v mire

Samii malenkii pamyatnik v mire

Samii malenkii pamyatnik v mire

Samoe bolshoe kolichestvo rojdennih detei

Samoe bolshoe kolichestvo rojdennih detei